Retningslinjer

Retningslinjer for tildeling av midler etter søknad til Foreldrerådet ved Rudolf Steinerskolen i Bergen

Foreldrerådets formål (sitert fra statutter):

§ 1 Formål

Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape et godt samhold mellom hjemmet og skolen samt legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet. Foreldrerådet skal også medvirke til at Rudolf Steinerskolen i Bergen gies tilfredsstillende arbeidsvilkår i henhold til sin egen art, dette søkes oppnådd ved å styrke skolens anseelse utad, bidra til et positivt samarbeid innad, og bedre skolens økonomi.

Retningslinjer for tildeling

Tildelinger skal være i tråd med FAUs formål.

Formålet det søkes penger til bør oppfylle ett eller flere av følgende kriterier:

— gavne hele eller store deler av skolens elever og lærere

— prosjekter som bidrar til et godt skolemiljø/trivselstiltak

— kulturtiltak ved skolen

— prosjekter som bidrar til å skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

— investeringer med god kvalitet og varighet

— bidra til god profilering av Rudolf Steinerskolen i Bergen


Hva det ikke gis støtte til

Klasseturer

Tiltak som kommer innunder ordinær drift og ordinært vedlikehold

Krav til søknaden

Søknaden skal beskrive aktiviteten/prosjektet/investeringen det søkes penger til. Det skal vedlegges budsjett, der det også fremgår hvilke andre finansieringskilder man har eller søker støtte fra. Det skal innsendes en kort rapport til FAU når aktiviteten/investeringen er gjennomført.

[Vedtatt av FAU ved R. Steinerskolen i Bergen 30.04.2012]

Reklamer